Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej fotogaleria.erzeszow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Obecnie trwają prace nad utworzeniem nowej strony internetowej Galerii.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.fotogaleria.erzeszow.pl
Data publikacji strony internetowej: 28.12.2009 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.12.2009 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono: 16.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).

Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej zostały umieszczone linki – skróty prowadzące do:

  • COVID-19,
  • kontaktu,
  • ogłoszeń,
  • planu pomieszczeń,
  • RODO,
  • deklaracji dostępności.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane na stronie Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa są prezentowane w sposób zrozumiały dla ich odbiorców. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie akcentowane.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis działa na urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Bogdanem Szczupajem pod adresem poczty elektronicznej bszczupaj@gf.erzeszow.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

 

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskichhttps://www.rpo.gov.pl/pl.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

 

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

ul. 3 Maja 9

35-030 Rzeszów

tel. 17 748 11 05

e-mail: fotogaleria@gf.erzeszow.pl

 

Dostępność architektoniczna

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa mieści się na pierwszym piętrze. Na piętro prowadzi klatka schodowa, przy której brak udogodnień – windy. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe: w strefie publicznej.

Wystawy nie posiadają funkcji audiodeskrypcji. Brak dostępności tłumacza migowego.

 

Do Galerii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.